Gạch lát 60x60 cm

L6018 Lát sàn gỗ
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn gỗ Long Hầu L6018

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

L6001 Gạch lát sàn vân gỗ
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân gỗ Long Hầu L6001

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: matt

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

L6002 Gạch lát sàn vân gỗ
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân gỗ Long Hầu L6002

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: matt

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

L6004 Gạch lát vân đá đen
Giá bán: 150.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vân đá đen Long Hầu L6004

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

L6005 Gạch lát sàn vân xanh ghi
Giá bán: 140.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân xanh ghi Long Hầu L6005

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

L6006 Gạch lát vân mây vàng
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vân mây vàng Long Hầu L6006

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

L6007 Gạch lát sàn vân mâu xanh
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân mâu xanh Long Hầu L6007

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

L6008 Gạch lát sàn vân gỗ
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân gỗ Long Hầu L6008

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

L6009 Gạch lát sàn vân mây vàng
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân mây vàng Long Hầu L6009

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

L6010 Gạch lát sàn
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn Long Hầu L6010

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: matt

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân cômg trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

L6015 Gạch lát sàn
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn Long Hầu L6015 

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

L6016 Gạch lát sàn vân vàng nhẹ
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân vàng nhẹ Long Hầu L6016

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

L6017 Gạch lát sàn vân vàng
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân vàng Long Hầu L6017

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

C6009 Gạch lát vân đá vàng
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vân đá vàng Celia C6009

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

C6008 Gạch lát sân vân đã đen
Giá bán: 150.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sân vân đã đen Celia C6008

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

C6007 Gạch lát sàn vân đá
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân đá Celia C6007

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

C6006 Gạch lát sàn vân gỗ
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân gỗ Celia C6006

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

C6004 Gạch lát sàn vân mây xanh
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân mây xanh Celia C6004

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

C6003 Gạch lát sàn vân gỗ
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân gỗ Celia C6003

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: matt

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

C6002 Gạch lát sàn vân gỗ
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân gỗ Celia C6002

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

C6001 Gạch lát sàn vân gỗ
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân gỗ Celia C6001

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

CP6005 Gạch lát sàn vân mây vàng
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân mây vàng Cepolain CP6005

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

CP6004 Gạch lát sàn vân gỗ
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân gỗ Cepolain CP6004

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

CP6003 Gạch lát sàn vân xanh
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vân xanh Cepolain CP6003

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x