Gạch lát 60x60cm CMC

Gạch lát nền 60x60cm GX6814
Giá bán: 230.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm GX6814

- Kích thước: 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men matt
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm GX6813
Giá bán: 230.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm GX6813

- Kích thước: 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men matt
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm GX6812
Giá bán: 230.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm GX6812

- Kích thước: 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men matt
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm GX6811
Giá bán: 230.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm GX6811

- Kích thước: 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men matt
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm PT60006
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm PT60006

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng kim cương
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm PT60002
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm PT60002

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng kim cương
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm LX6825
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm LX6825

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng kim cương
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm LX6671
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm LX6671

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng 
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm LX6670
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm LX6670

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng 
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm LX6669
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm LX6669

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng 
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm LX6668
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm LX6668

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng 
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm PT60013
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm PT60013

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng 
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm PT60012
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm PT60012

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng 
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm PT60011
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm PT60011

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng 
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm PT60008
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm PT60008

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng 
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm PT60005
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm PT60005

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng 
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm PT60004
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm PT60004

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng 
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm PT60003
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm PT60003

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng 
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm PT60001
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm PT60001

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng 
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm TRT6819
Giá bán: 205.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm TRT6819

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng kim cương
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm TRT6806
Giá bán: 205.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm TRT6806

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng kim cương
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình. 

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch lát nền 60x60cm TRT6818
Giá bán: 205.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60cm TRT6818

- Kích thước : 600x600 mm
- Xương gạch: Xương bán sứ
- Men Gạch: Men bóng kim cương
- Công năng: Gạch lát nền

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x